HAGELGEVÄRSPROVET

Det praktiska hagelgevärsprovet innehåller följande moment:

1. Säker hagelgevärshantering
2. Avståndsbedömning
3. Skytteprov
4. Skjutning mot markmål

Momenten 1 och 2 får utföras som ett enda moment – Kombinationsprov.
För att bli godkänd ska provtagaren godkännas i samtliga moment.


SÄKER GEVÄRSHANTERING

Vid Säker hagelgevärshantering ska provtagarens förmåga att hantera sitt hagelgevär säkert prövas på två sätt:
– Speciell hagelgevärshantering, där provtagaren ska utföra vissa handlingar med ett hagelgevär på en särskild provplats. Vapenhanteringen kontrolleras och bedöms därvid i detalj enligt ett särskilt program.
– Allmän hagelgevärshantering,där provtagarens vapenhantering ska kontrolleras och bedömas allmänt i samband med att Avståndsbedömning, Lerduveskjutning och Skjutning mot markmål genomförs.
För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapenvanan i övrigt godtagbar.


AVSTÅNDSBEDÖMNING

Vid Avståndsbedömning ska provtagarens förmåga att bedöma om ett mål är inom eller utom hagelhåll prövas.
Sammanlagt fem viltfigurer (däggdjur) av falltyp ska visas samt en fågelsiluett mot fri himmel. Provtagaren ska markera ett skott med geväret mot de figurer han anser vara inom hagelhåll.
För att kunna godkännas krävs att provtagaren inte markerar skott mot något av målen utom skotthåll och att han markerar skott mot samtliga mål inom skotthåll.

Vid Kombinationsprov ska provtagaren förflytta sig efter en markerad stig, utefter vilken förekommer vissa hinder och där provtagaren på sex platser ges möjlighet att markera skott med sitt gevär mot viltfigurer.

För att kunna godkännas krävs att provtagaren uppfyllt samma krav som gäller för Säker vapenhantering och Avståndsbedömning.


SKYTTEPROV

LERDUVA
Vid Lerduveskjutning ska provtagaren skjuta mot sex lerduvor som kastas rakt ut och bort från en plats omedelbart intill provtagaren – frånskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott mot varje duva.

Minst fyra träffade duvor krävs för godkänt prov.

Provet får ej utföras med fast anläggning.Kolvkam skall hållas i höjd med armhålan när duvan kallas fram och bössan får ej lyftas förrän duvan är synlig.


MARKMÅL
Vid Skjutning mot markmål ska provtagaren skjuta mot ett vänstergående och ett högergående markmål på 20 meters avstånd – sidskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott per löp.

Båda målen ska träffas för att provet ska vara godkänt. Som träff räknas minst åtta hagel (US nr 7, 2,5 mm -US nr 7,5, 2,4 mm) inom träffområdet (Ø 9 cm, placerat över lung-hjärtområdet) för har- och rävfigur, eller 28 hagel inom träffområdet (Ø 18 cm. placerat över lung-hjärtområdet) för rådjursfigur.


Vad händer om jag blir underkänd?

Den som helt eller delvis underkänts i prov har rätt att avlägga nytt prov.
Omprov av helt underkänt prov eller på grund av fusk eller uppenbart undermålig vapenhantering avbrutet prov, får inte göras samma dag.

Om endast ett av momenten Avståndsbedömning, Lerduveskjutning eller Skjutning mot markmål i hagelgevärsprovet underkänts, får enligt provledarens bestämmande högst två omprov av det underkända momentet göras samma dag. Vid omprov ska provledaren se till att viss tid förflyter mellan varje försök. Motsvarande gäller om momentet Precisionsskjutning i Praktiskt grundprov/kulgevär underkänts.