Integritetspolicy – GDPR

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Haninge Jaktskytteklubb 80 24 07 9181, Box 155, 136 23 Haninge (nedan kallad HJK) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för HJKs verksamhet. HJK har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att HJK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlar vi personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

HJK behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (till exempel träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän med mera) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter med mera).

HJK hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

HJK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i HJK
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i HJKs träningsverksamhet
 • Deltagande i HJKs tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av HJK
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land (land utanför EU) och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

HJK kommer heller inte att lämna ut uppgifter till externa mottagare i marknadsföringssyfte.

Om HJK vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

HJK har nedan sammanställt de lagliga grunderna för behandlingen av personuppgifter som sker inom HJKs verksamhet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

HJK kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad i HJK har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende HJKs behandling av dina personuppgifter. HJK ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får HJK ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet (förflyttning) av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk
 • Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende HJKs behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur HJK arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Kakor / Cookies

PHPSESSID -Används vid medlemsinloggning
Detta är en sessions-kaka med en tillfällig identitetskod som används för autentiering för inloggad medlem för att hålla reda på vilka förfrågningar mot webbplatsen som hör ihop med en viss medlem (webbläsare, klient, medlemsregistret). Informationen som sparas innehåller inte några personuppgifter och används inte för att registrera vilka webbplatser eller sidor du besöker. Kakan förfaller när du stänger webbläsaren.

Om du vill veta mer

Har du frågor om HJKs personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.